پروژه آرارات

نصب تیرهای فرعی پارت دوم پروژه آرارات       شروع نصب ستون های سنگین پروژه آرارات  

پل عراق

پروژه­ احداث پل بر روی رودخانه دوکانیه