پروژه ها

شرکت پولادین دژ کاوه در دو واحد صنعتی به مساحت کل 30000 متر مربع زمین صنعتی که شامل 25000 متر مربع سالن سرپوشیده و 1716 متر مربع اداری و نگهبانی و ا مگاوات برق است.

status-img

نمایشگاه دائمی و سالن همایش

طراحی و پیاده سازی سازه ساختمانی

100 % اتمام پروژه

status-img

دودکش شیشه و گاز

طراحی و پیاده سازی سازه صنعتی

100 % اتمام پروژه

status-img

خاک چینی

طراحی و پیاده سازی سوله و سازه صنعتی

100 % اتمام پروژه

status-img

مهندس سمیعی

100 % درحال اجرا

status-img

برج‌های آسمان سپاه پاسداران

طراحی و پیاده سازی سازه ساختمانی

100 % اتمام پروژه

status-img

مهندس خرسند

100 % اتمام پروژه

status-img

کوره و بچ پلنت شیشه گاز

طراحی و پیاده سازی سوله و سازه صنعتی

100 % اتمام پروژه

status-img

زائرسرا

طراحی و پیاده سازی اسکلت فلزی ساحتمانی

100 % اتمام پروژه

status-img

جردن تهران - مهندس مسلمی

طراحی و پیاده سازی سازه ساختمانی

100 % اتمام پروژه

status-img

پولاد کاوه

طراحی و پیاده سازی سوله و سازه صنعتی

100 % اتمام پروژه