status-img

نفت خلیج فارس

ساخت استراکچر فلزی حدود ۶۰۰ تن
100 %
اتمام پروژه

محل اجرا: اصفهان - ایران

سال اجرا: 1390

تناژ: 1200 تن

درباره پروژه

این شرکت همگام با تغییرات تکنولوژیک و مدیرتی روزی دنیا، بر آن است که سفر تعالی خود را با تدوین و پیاده سازی استراتژی مناسب هموار سازد و در این راستا بهبود مستمر همه عرصه های حیات شرکت مورد توجه مدیریت ارشد قرار گرفته است. در اولین گام، بمنظور بهبود مستمر فعالیتها، رویه های کاری، کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتریان، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با تدوین دستورالعملهای اجرایی مورد توجه مدیریت این مجموعه قرار گرفته است و امیدواریم در سایه این تغییر نگرش، بتوانیم به زودی به یکی از شرکتهای شایسته محور در زمینه طراحی ، اجرای کلیه امور ابنیه و تاسیسات و ساخت و نصب سازه های سبک و سنگین فلزی تبدیل گردیم. و رسالت اصلی این شرکت طراحی و اجرای اقتصادی ترین ساختمان امن مورد نیاز کشور و جامعه جهانی می باشداین شرکت همگام با تغییرات تکنولوژیک و مدیرتی روزی دنیا، بر آن است که سفر تعالی خود را با تدوین و پیاده سازی استراتژی مناسب هموار سازد و در این راستا بهبود مستمر همه عرصه های حیات شرکت مورد توجه مدیریت ارشد قرار گرفته است. در اولین گام، بمنظور بهبود مستمر فعالیتها، رویه های کاری، کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتریان، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با تدوین دستورالعملهای اجرایی مورد توجه مدیریت این مجموعه قرار گرفته است و امیدواریم در سایه این تغییر نگرش، بتوانیم به زودی به یکی از شرکتهای شایسته محور در زمینه طراحی ، اجرای کلیه امور ابنیه و تاسیسات و ساخت و نصب سازه های سبک و سنگین فلزی تبدیل گردیم. و رسالت اصلی این شرکت طراحی و اجرای اقتصادی ترین ساختمان امن مورد نیاز کشور و جامعه جهانی می باشد.

این شرکت همگام با تغییرات تکنولوژیک و مدیرتی روزی دنیا، بر آن است که سفر تعالی خود را با تدوین و پیاده سازی استراتژی مناسب هموار سازد و در این راستا بهبود مستمر همه عرصه های حیات شرکت مورد توجه مدیریت ارشد قرار گرفته است. در اولین گام، بمنظور بهبود مستمر فعالیتها، رویه های کاری، کیفیت محصول نهایی و رضایت مشتریان، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با تدوین دستورالعملهای اجرایی مورد توجه مدیریت این مجموعه قرار گرفته است و امیدواریم در سایه این تغییر نگرش، بتوانیم به زودی به یکی از شرکتهای شایسته محور در زمینه طراحی ، اجرای کلیه امور ابنیه و تاسیسات و ساخت و نصب سازه های سبک و سنگین فلزی تبدیل گردیم. و رسالت اصلی این شرکت طراحی و اجرای اقتصادی ترین ساختمان امن مورد نیاز کشور و جامعه جهانی می باشد.

خدمات این پروژه

سازه صنعتی
سوله

پروژه ها