پروژه آرارات

نصب تیرهای فرعی پارت دوم پروژه آرارات       شروع نصب ستون های سنگین پروژه آرارات