درباره ما

سوله و سازه فلزی پولادین دژ کاوه

ایـن شـرکت همـگام بـا تغییـرات تکنولوژیـک و مدیریتـی روز دنیا، بـر آن اسـت کـه سـفر تعالـی خـود را بـا تدویـن و پیـاده سـازی اسـتراتژی مناسـب همـوار سـازد و در ایـن راسـتا، بهبود مسـتمر همـه عرصه های حیات شـرکت سـرلوح و خـط مشـی پدکا (پولادیـن دژ کاوه ) شـده اسـت. در اولین گام، بمنظـور بهبـود مسـتمر فعالیـت ها، رویـه کاری، کیفیـت محصـول نهایـی و رضایـت مشـتریان، پیاده سـازی سیسـتم مدیریـت کیفیـت بـا تدویـن دسـتورالعمل هـای اجرایـی مـورد توجـه ایـن شـرکت قـرار گرفتـه اسـت و در سـایه ایـن تغییـر نگرش،  توانسـتیم بـه یکی از شـرکت های شایسـته محـور در زمینـه طراحی، سـاخت و نصـب انـواع سـازه هـای سـبک و سـنگین فلـزی تبدیـل شـویم.  رسـالت اصلـی ایـن شـرکت طراحـی و اجـرای اقتصـادی تریـن سـاختمان امـن مـورد نیـاز کشـور و جامعـه جهانـی مـی باشـد.

پدکا بعـد از گذشـت 40 سـال تجربـه موسـس آن ( علـی اکبـر تـک ) در زمینـه سـاخت اسـکلت هـای فلـزی صنعتی، ساختمانی، فضایی، سـوله هـای صنعتـی و انـواع دیگـر سـازه هـای فلـزی در سـال 1387 در خیابـان دوم شـهر صنعتـی کاوه تاسـیس گردیـد. در سـال 1394 بـا توجـه بـه نیـاز بـه بـالا بـردن ظرفیـت تولیـد ، ایـن شـرکت اقـدام بـه توسـعه در خیابـان 23 شـهر صنعتـی کاوه نمـود و در حـال حاضـر دارای 40.000 متـر مربع زمین در بزرگترین شـهر صنعتـی خاورمیانه می باشد که شامل 18.000متـر مربـع سـالن هـای تولیـد/ 3.000 متر مربع سـالن رنـگ و سند بلاسـت و بالغ بر 2.000 تن ظرفیت تولیـد ماهانه ( تناژ اسمی ) می باشـد.

شـرکت پـدکا ( پوالدیـن دژ کاوه) سـازنده انـواع اسـکلت هـای فلـزی و اسـتراکچرهای صنعتـی فعالیـت و خـط مشـی خـود را بـر اسـاس محورهـای زیـر اعـلام مـی دارد:

 • شناخت و درک کامل نیاز مشتری و تلاش در جهت تامین آن در راستای افزایش رضایت ایشان
 • استفاده از دستگاه ها و تکنولوژی های روز دنیا برای صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سرعت ساخت
 • گسترش فضای کارخانه در فضایی بیشتر برای سرعت بیشتر در انجام کلیه امورمربوطه
 • حرکت پیوسته به سوی بهبود مداوم عملکرد و کیفیت محصوالت و اثر بخشی فرآیند های شرکت
 • تقویت و تثبیت موقعیت شرکت از طریق افزایش حجم فعالیت ها و کسب سهم بیشتری از بازار
 • شناخت استعداد کارکنان و تالش در جهت ارتقا و توانمندسازی نیروی کار
 • شناسایی مشکلات و گلوگاه های موجود در روند تولید و تلاش در جهت تحویل پروژه ها در زمان مقرر
 • تلاش در جهت شناخت و ورود به بازار های هدف
 • ایجاد انگیزه بین پرسنل در جهت کار گروهی و رسیدن به پیشرفت دسته جمعی

پروژه‌های پولادین دژ کاوه

پولادین دژ در طول سال‌ها فعالیت درخشان خود موفق شده تا سازه‌های فولادی و کارخانجات بزرگی را برای برترین صنایع کشور طراحی و اجرا کند. در ادامه تنها نام برخی از پروژه‌های پولادین دژ آمده است.

 

 • پروژه پاکدیس (ساندیس) – محل پروژه: آذر بایجان غربی – کارفرما: شرکت ساندیس
 • پروژه نفت ستاره خلیج فارس – کارفرما: شرکت نفت – محل پروژه: بندرعباس
 • پروژه کوره و بچپلنت – محل پروژه: شهر صنعتی کاوه – کارفرما: شیشه و بلور کاوه
 • پروژه شرکت بوتان – کارفرما: شرکت بوتان
 • پروژه شرکت کویر تایر – محل پروژه: کرمان – کارفرما: کویر تایر
 • پروژه خاک چینی – محل پروژه: آذربایجان شرقی – کارفرما: خاک چینی ایران
 • پروژه شرکت پگاه – محل پروژه: رشت – کارفرما: شرکت کشت و صنعت دامپروری صنایع شیر ایران (پگاه)
 • پروژه کارتن سازی – محل پروژه: زنجان – کارفرما: شرکت میهن
 • پروژه شرکت سن‌ایچ – محل پروژه: شهر صنعتی کاوه – کارفرما: سن ایچ
 • پروژه شرکت مزمز – کارفرما: شرکت مزمز
 • پروژه شرکت بلور کاوه – محل پروژه: شهر صنعتی کاوه
 • پروژه شرکت سبحان دارو
 • پروژه پارت فارمت
 • استراکچرهای بین‌های کربن فولاد خوزستان – 400 تن
 • شرکت آسا فلوت  – 1000 تن – متراژ 60000 متر مربع
 • شرکت بومر – ساخت سوله و سازه های صنعتی – 400 تن – 12000 متر مربع
 • اجرای سوله دامداری صالح آباد (استان مرکزی) – 14000 متر مربع
 • اجرای سوله کارخانه گاز کاوه متانول بندر دیر – 5700 متر مربع
 • اجرای سوله کارخانه پیشگامان صنعت کاغذ و گلبونه پارس مامونیه – 20000 متر مربع
 • اسکلت ساختمانی جوشی تجاری/اداری با وزن حدودی 1500 تن
 • اجرای سوله اداره تربیت بدنی قزوین – 5000 متر مربع
 • اسکلت ساختمانی جوشی مجتمع تجاری خلیج فارس – 1000 تن
 • اجرای استراکچرهای فلزی حمل شیشه (دقت 2 میلی‌متر) – 650 تن
 • اسکلت ساختمانی جوشی – 2000 تن – شهرک یاس
 • ساخت اسکلت ساختمان مدارس، سوله ورزشی سالن تختی، اسکلت اداری مامونیه – مدرسه خیابان جعفری
 • پروژه ابنیه شرکت آروین اندوزان – 4500 متر مربع
 • پروژه اسکلت پیچ و مهره ساختمانی – دادگستری همدان – 1000 تن
 • اجرای اسکلت سوله کارخانجات کونکا، آجرچله، ساناتل، چیوا و شرکت پروفیل کارین – کردستان عراق – 1300 تن – 40000 متر مربع
 • شرکت کاوه سلولز زرین – شهرک صنعتی کاوه – 800 تن – 20000 متر مربع
 • پروژه اسکلت جوشی – میدان انقلاب خیابان کارگر – 400 تن
 • پروژه اسکلت پیچ و مهره – مهیار جردن، خیابان آفریقا – 700 تن
 • ساخت اسکلت سوله انبار گمرکات کشور واقع در بندرعباس و ساوه – 6000 متر مربع – 300 تن
 • ساخت اسکلت شرکت پانا چوب – 20000 متر – 900 تن
 • پروژه اسکلت پیچ و مهره عرش پویا (گل آذین) جردن تهران – 270 تن
 • پروژه اسکلت جوشی امین حضور تهران – 300 تن
 • پروژه سوله شرکت لبنیات دامدشت (آرین) ساوه – 5400 متر
 • پروژه سوله آکوا پارک کردستان – 5000 متر
 • پروژه سوله شرکت تپنا کیش

 

پروژه سوله پست برق ساوه- پست برق لجور اراک – متن غرب – شهدای تهران – پست برق قم – پرند – شهریار مربوط به شرکت پارسیان – توسعه پست‌های شرکت قوی

 

 • پروژه سوله شرکت پترو مهر پردیس
 • پروژه سوله شرکت سپند پلاست
 • پروژه سوله ابنیه شرکت شهرک صنعتی کاوه انبار شماره 4، گمرک به مساحت 10 هزار متر مربع
 • پروژه سازه ساختمانی خیابان جردن کوچه بهرامی
 • پروژه سوله شرکت سردخانه و تولیدی صنعتی آرشا به مساحت 15 هزار متر مربع
 • راشا کاسپین
 • آسان پک
 • سیمان ساوه
 • فولاد خوزستان
 • مزمز

 

پولادین دژ به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در حوزه ساخت سازه‌های فولادی برای صنایع برتر ایران، سابقه‌ای بس درخشان و ماندگار در این حوزه داشته و بهره‌مندی از دانش روز را سرلوحه کارهای خود قرار داده است. لذا پروژه‌های پولادین دژ همواره در زمان مقرر و دقیقاً طبق خواسته مشتری و مطابق با استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌شوند. امید است پولادین دژ بتواند با وجود نیروهای متخصص و امکانات نرم‌افزای و سخت‌افزاری مدرن و به‌روز خود، قدمی در راستای آبادانی این مرز و بوم برداشته باشد.

خط مشی

شرکت پولادین دژ کاوه سازنده انواع اسکلت‌های فلزی و استراکچرهای صنعتی، اساسی ترین هدف خود را بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات به منظور افزایش رضایت‌مندی مشتریان و سایر طرف‌های ذی‌نفع قرار داده است. استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت، تامین کننده این هدف می‌باشد.
• شناخت و درک کامل نیاز مشتری، تلاش در جهت تأمین نیازهای وی و در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتری
• استفاده از بهترین دستگاه‌ها و برترین تکنولوژی‌های روز دنیا جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و در نتیجه افزایش سرعت ساخت سازه‌ها
• گسترش فضای کارخانه به منظور افزایش سرعت انجام کلیه امور مربوط به طراحی، ساخت و نصب سازه‌ها
• حرکت پیوسته و همسو با بهبود مستمر عملکرد کلیه واحدها، افزایش کیفیت محصولات و اثر بخشی فرآیند‌های اجرایی
• تقویت و تثبیت موقعیت شرکت از طریق افزایش حجم و تنوع فعالیت‌ها به منظور کسب سهم بیشتری از بازار مصرف
• شناسایی مشکلات و گلوگاه‌های موجود در فرآیندهای اجرایی شرکت مانند فرآیند تولید و تلاش در جهت تحویل پروژه‌ها در زمان مقرر
• تلاش در جهت شناخت بازارهای جدید و در نتیجه ورود به بازارهای هدف
• کشف و شناخت استعدادهای کارکنان و تلاش در جهت ارتقاء و توانمندسازی نیروی کار
• ایجاد انگیزه بین اعضاء و پرسنل در راستای انجام امور محوله به صورت کار گروهی جهت رسیدن به پیشرفت جمعی


تعهدات و تمایزات


• بکارگیری تجربه تخصصی 30 ساله در اجرا پروژه‌های سنگین دولتی و خصوصی در اقصی نقاط کشور
• مجهز بودن به دفتر فنی تخصصی جهت طراحی و کنترل پروسه اجرا
• رعایت تمامی نکات تخصصی ساخت از قبیل:
• اصول برش سرد(گیوتین 6 متری و 2 متری) و گرم (راسته بر و CNC) با نظارت واحد کنترل کیفی
• انجام عملیات سوراخ کاری با دستگاه‎های اتوماتیک (دوبل CNC و پانچ)
• مجهز بودن به دفتر فنی تخصصی جهت طراحی های بهینه و کنترل ساخت و نصب با سابقه بالا
• رعایت اصول پخ زنی و تسمه سازی طبق آئین‌نامه و دستور العمل اجرایی با کنترل واحد کیفی
• مونتاژ قطعات در قالب‌های دستی و دستگاه‌های اتوماتیک
• انجام جوش‌های طولی با دستگاه‎های اتوماتیک SAW
• تکمیل کاری قطعات مطابق با استانداردها و کنترل مهندسین کنترل کیفی QC
• انجام جوش‌های نهایی با گاز میکس GMAW
• استفاده از سیستم سند بلاست برای تمیز کاری سطوح جهت رنگ آمیزی قطعات
• رنگ آمیزی قطعات طبق مختصات پروژه و آئین نامه ها و استانداردهای موجود
• کنترل مراحل ساخت و نصب پروژه از طریق واحد برنامه‌ریزی و دریافت گزارش‌های روزانه
• دارا بودن تجهیزات کنترل صنعت و نصب از قبل:
• Ultrasonic جهت تست جوش نقطه‌ای
• PT-Test جهت تست جوش طولی
• VT Test
• RT TEST
• MT Test
• Vacum Test
• کنترل نکات فنی و آیین نامه‌ای توسط دفتر مهندسی کنترل کیفیت
• طراحی تخصصی سوله و ارائه وزن ایده‌آل بر اساس توزیع متریال در نقاط بحرانی و در عین حال ارائه
• کنترل نیروهای وارده و لرزش‌های ناشی از بارهای باد و جرثقیل و جلوگیری از شل شدن پیچ‌ها و ترک خوردگی دیوار و نشست‌های احتمالی
• جوشکاری اتوماتیک زیر پودری و رعایت بعد جوش لازم محاسباتی
• مونتاژ اتوماتیک Box و H با دستگاه‌های پیشرفته اروپایی به صورت همزمان مونتاژ، جوش و کمانش‌گیر
• کنترل سفت شدن پیچ‌ها با دستگاه ترک متر