نظام‌نامه کیفیت

پدکا ساختار نظامنامه کیفیت خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده که با خط مشی، روش‌های حاکم بر سیستم مدیریت کیفیت و با استاندارد ISO9001:2008 مطابق و متناسب است. این نظامنامه شامل موارد و اطلاعات ذیل است که در بخش مربوطه به هر کدام از آن‌ها به طول مفصل و کامل اشاره شده است.
 • فهرست و راهنما
 • عنوان، هدف و دامنه کاربرد نظامنامه کیفیت
 • آشنایی با شرکت پدکا، نظامنامه و نحوه پیاده‌سازی الزامات در شرکت
 • خط مشی کیفیت
 • ارتباط و تعامل بین فرآیندهای سازمان، شناسنامه فرآیندها و شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن‌ها
 • شرح بندهای استاندارد ISO9001:2008 و اشاره به تمامی روش‌های اجرایی و مدارک مرتبط با آن
 

هدف از تدوین نظامنامه کیفیت پدکا

هدف از تدوین نظامنامه کیفیت توسط شرکت پدکا، تدوین مرجعی اصلی برای مستندات مورد نیاز به منظور پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت است که در آن کلیه مقوله‌های مرتبط با نظام مدیریت کیفیت اجرا می‌شوند. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، نظام مدیریت کیفیت در پدکا مطابق با استاندارد ISO9001:2008 است که اهداف آن به شرح زیر است:
 • برقراری ارتباط بین خط مشی و اهداف کلان سازمان، روش‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و الزامات استاندارد ISO9001:2008
 • توصیف یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش و کارآمد
 • ایجاد مدارک و مستنداتی جهت ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت
 • ایجاد استمرار در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و نیازمندی‌های آن در مواجهه با تغییرات لازم
 • ایجاد یکپارچگی در سیستم مدیریت کیفیت و همچنین تطابق با الزامات استاندارد ISO9001:2008 با هدف بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و تضمین انطباق با خواسته‌های مشتری در جهت افزایش رضایتمندی مشتری
 

نحوه اعمال اصلاحات در نظامنامه کیفیت پدکا

هرگونه اصلاحات لازم و پیشنهادی در نظامنامه کیفیت پدکا، تنها با تأیید نماینده مدیریت و تصویب مدیرعامل امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا، چنانچه روشی اجرایی یا دستورالعملی از نظامنامه کیفیت تغییر کند، به جهت ارتباط آن با استانداردها، در نظامنامه گنجانده خواهد شد. تمامی تغییرات بر اساس روش اجرایی کنترل مستندات یعنی PR01 اعمال شده و در نهایت نیز نظامنامه کیفیت جدید منتشر می‌شود. هر نسخه از نظامنامه کیفیت دارای شماره بازنگری است و خلاصه‌ای از تغییرات اعمال شده در صفحه بازنگری نظامنامه ثبت می‌شود که باید دارای مهر “تحت کنترل” باشد. 

دامنه کاربرد نظامنامه کیفیت پدکا

نظامنامه کیفیت بیان‌کننده سیستم مدیریت کیفیت در حال اجرا و استقرار یافته در شرکت پدکا (پولادین دژ کاوه) است که در رابطه با طراحی و ساخت اسکلت‌های فلزی و استراکچرهای صنعتی بر اساس استاندارد ISO9001:2008 تدوین شده است. در این نظامنامه، تمامی بندهای استاندارد ISO9001:2008 بجز بند ۷-۳ کاربرد دارد. 

تعامل بین فرآیندهای سازمان طبق نظامنامه کیفیت پدکا

به منظور مشخص شدن نوع ارتباط و تعامل بین فرآیندهای سازمان و به منظور ایجاد رویکردی ساختارمند و فرآیندی، شناسنامه فرآیندها و نمودارهای تعامل، تعریف و تدوین شدند. به این ترتیب نحوه تعامل و ارتباط بین تمامی فرآیندها در سازمان در این مدارک مشخص و مبرهن است.چگونگی چرخه کار طراحی شده و با هدف اصلاح و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده است. تمامی شاخص‌های اثربخشی و کارایی، چگونگی پایش و اندازه‌گیری فرآیندها و مسئولین هر فرآیند نیز به طور کامل مشخص شده‌اند.در دوره‌های زمانی تعریف شده، اطلاعات تجزیه و تحلیل شده و شاخص‌های اثربخشی و کارایی فرآیندها تجزیه و تحلیل می‌شوند. مسئولین فرآیندها نسبت به پایش و اندازه‌گیری شاخص‌های هر فرآیند اقدام کرده و نتایج را نیز به عنوان ورودی فرآیندهای اقدام اصلاحی، اقدام پیشگیرانه و بهبود مستمر مورد استفاده قرار می‌دهند.سوابق پایش هر فرآیند به صورت گزارشی جامع تدوین شده و برای مدیرعامل ارسال می‌گردد تا نحوه پایش و اندازه‌گیری میزان اثربخشی فرآیندهای کلی سازمان در راستای دستیابی به خط مشی و اهداف سازمان قرار گیرد. به این ترتیب می‌توان توسط این فرآیندهای پایش شده، فرآیند بازنگری مدیریت را نیز انجام داد. 

مراجع تدوین نظامنامه کیفیت پدکا

به منظور تدوین نظامنامه کیفیت پدکا، استانداردهای زیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9004:2010
 • ISO 9000:2005
 

اصطلاحات و تعاریف در نظامنامه کیفیت پدکا

مفاهیم سیستمی در نظامنامه کیفیت پدکا براساس استاندارد  ISO 9000:2005طراحی و تدوین شده است. 

سیستم مدیریت کیفیت نظامنامه پدکا

الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت به این صورت است که شرکت پدکا (پولادین دژ کاوه) سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO9001:2008 طراحی، تدوین و اجرا می‌کند. لازم به ذکر است که اثربخشی این سیستم طبق الزامات این استاندارد به صورت مستمر کنترل می‌شود و در نتیجه برای تحقق این امر، پدکا موارد زیر را اجرا می‌کند.
 • فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن‌ها را در سرتاسر شرکت مشخص و شرح اقدامات در قالب روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها بیان شده است.
 • توالی فرآیندهای فوق الذکر و همچنین تأثیرات متقابل آن‌ها را روی یکدیگر مشخص کرده است.
 • معیارها و روش‌های لازم به منظور کنترل و حصول اطمینان از اثربخشی و کارایی فرآیندهای مشخص شده (طبق فصل 8 بند ۸-۲-۳ نظامنامه) و تعیین گردیده است.
 • به منظور پشتیبانی از اجرا و پایش صحیح فرآیندهای مشخص شده، منابع لازم تعیین و در دسترس قرار گرفته است (طبق فصل 6 نظامنامه). به این ترتیب اطلاعات لازم و ضروری نیز در دسترس قرار می‌گیرد (طبق فصل 5 بند ۵-۵-۳ نظامنامه). کلیه منابع و اطلاعات مورد نیاز و ضروری نیز در این خصوص در روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های سازمان با هدف پشتیبانی اجرا و پایش فرآیندها، ذکر شده‌اند. مدیرعامل با هماهنگی مدیران، وظیفه تأمین و تخصیص این منابع را بر عهده دارد.
 • کلیه فرآیندهای مشخص شده با استفاده از معیارها و روش‌های مشخص شده در نظامنامه کیفیت پدکا، پایش، اندازه‌گیری و تحلیل می‌شوند (فصل 8 بند ۸-۲-۳ و بند ۸-۴ نظامنامه).
 • کلیه اقدامات لازم جهت دستیابی به بهترین نتایج، برنامه‌ریزی شده و در نتیجه فرآیندهای مذکور با بهره‌گیری از خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، نتایج ممیزی، تحلیل داده‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت، به طور مداوم بهبود پیدا می‌کنند.
 تمامی فرآیندها طبق الزامات استاندارهای ذکر شده، مدیریت می‌شوند و در نتیجه کلیه اقدامات به تمامی سطوح سازمان آموزش داده می‌شود تا مسئولین هر فرآیند به مراحل اجرا اشراف داشته باشند. هر زمان که شرکت پدکا فرآیندی را که بر انطباق خدمات مطابق با نیازمندی‌های تعیین شده سازمان تأثیر می‌گذارد، به تأمین‌کننده بیرونی واگذار کرده یا به عبارتی برون‌سپاری می‌کند، کلیه فرآیندها را کنترل کرده و در ضمن، روش کنترل را در چهارچوب سیستم مدیریت کیفیت مشخص می‌نماید. تمامی این روش‌ها با توجه به نوع و حساسیت پروژه و محصول، متفاوت بوده و دقیقاً مطابق با روش اجرایی خرید (PR12) و دستورالعمل ارزیابی تأمین‌کنندگان (WI05) صورت می‌پذیرند. نکته مهم: کلیه فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت که در این متن به آن‌ها اشاره شده شامل فرآیندهای مربوط به مشتری‌گرا، مدیریتی و پشتیبانی هستند. 

الزامات مربوط به مستندات :

تمامی مستندات سیستم مدیریت کیفیت سازمان پدکا موارد ذیل را در بر می‌گیرند :
 • خط مشی کیفیت
 • اهداف کیفیت
 • نظامنامه کیفیت که به عنوان یکی از مستندات سطح عالی به تشریح کلی فرآیندهای سیستم در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت می‌پردازد.
 • روش‌های اجرائی مدون که در استاندارد ISO9001:2008 ذکر شده‌اند.
 • سایر روش‌های اجرایی مورد نیاز سازمان که سازگار با نیازمندی‌های استاندارد ISO9001:2008 است .
 • تمامی این روش‌ها به منظور اطمینان از اجرای مناسب و تحت کنترل فرآیندها، تدوین گردیده‌اند و در آن‌ها به تشریح اجرای فرآیندها در هر مرحله با ذکر شخص مسئول، زمان و چگونگی کار پرداخته شده است.
 • دستورالعمل‌های مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت که به تشریح چگونگی انجام گام‌به‌گام بخشی از فرآیندها می‌پردازند.
 • نمودارها، نقشه‌ها، استانداردها، فرم‌ها، سوابق و دیگر مدارک فنی که مورد نیاز سازمان هستند.