فرایند تولید

واحد بازرگانی

1

2

3

واحد فنی

1

2

واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی

1

2

3

واحد تولید

1

واحد کنترل کیفی

1

2

3

4